Cele statutowe

     

Cele statutowe Ogólopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców 


§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:

1. lepsze kojarzenie nakładów oraz potrzeb przedsiębiorstw z otoczeniem instytucjonalnym tj. organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe publiczne i prywatne, jednostki samorządu terytorialnego,
2. wymiana wiedzy i wdrażanie innowacji z jednostek badawczych,
3. propagowanie nowych sposobów finansowania i promocji,
4. doskonalenie i specjalizacja, poszukiwanie nowych nisz rynkowych,
5. bezpośrednie kontakty firm, wymiana doświadczeń, przypływ pracowników, pomysłów etc.
6. mobilizacja potencjału badawczego, rynkowego, wykwalifikowanej kadry,
7. rozbudzenie ducha przedsiębiorczości,
8. dostęp do informacji rynkowych i technicznych,
9. dopasowanie profilu działalności firm do sytuacji na rynkach międzynarodowych,
10. efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów produkcyjnych,
11. udoskonalenie i rozpowszechnienie wybranych procesów produkcyjnych,
12. zwiększenie wydajności przedsiębiorstw,
13. wzrost dostępności specjalistycznych usług około biznesowych,
14. monitorowanie najnowszych trendów w zakresie innowacji na rynku krajowym i zagranicznym,
15. wdrażanie i realizacja procedur ISO,
16. rozpoznanie i realizacja sposobów i metod podnoszenia kwalifikacji poszczególnych grup pracowniczych,
17. podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zasad uczciwej konkurencji na rynku, jak tez nadużycie pozycji dominującej na rynku przez jednego lub kilku przedsiębiorców lub praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów,
18. działanie na rzecz zdrowia i ochrony środowiska,
19. ograniczenie bezrobocia oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez: a. prowadzenie doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), w tym również pomoc w przygotowywaniu wniosków do programów pomocowych, b. promocje regionów, w tym rozwoju demokracji lokalnej i promocji postaw obywatelskich.
20. rozwój regionów kraju poprzez: inicjowanie i wspieranie programów społecznych i gospodarczych w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju kultury, ochrony środowiska naturalnego i aktywizacji obszarów wiejskich, aktywizacji zawodowej, w tym również osób niepełnosprawnych, wspieranie programów naukowo – badawczych,
21. propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych,
22. pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
23. wspieranie młodzieży uzdolnionej, w tym przede wszystkim pochodzącej z obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo i wiejskich.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska